Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • Press Release: Soloexhibition “Cinemagic Tour & Crystal Palace”: The Museum of Contemporary Art, Roskilde, DK. January 2010


  Soloudstilling / Soloshow - 16/01 –> 14/03, 2010:

  Museet for Samtidskunst / Museum of Contemporary Art - Roskilde, DK.

  “ARKIVET - ELSEBETH JØRGENSEN: CINEMAGIC TOUR & CRYSTAL PALACE”

  Museet for Samtidskunst, Stændertorvet 3A, 4000 Roskilde

  Udstillingsperiode: 16. januar til 14. marts 2010
  Artist talk: 4. marts 2010 kl. 19.00
  Åbningstider: Tir.-fre. kl. 11-17, lør.-søn. kl. 12-16
  www.samtidskunst.dk

  Arkivet er Museet for Samtidskunsts nye udstillingsplatform, som viser udstillinger med forskellige former for arkiver samt med kunstnere, som i deres kunstneriske arbejde tager udgangspunkt i arkiver. Arkivet åbner med udstillingen Cinemagic Tour & Crystal Palace af billedkunstner Elsebeth Jørgensen. På udstillingen vises to installationer/rumlige montager, hvori Jørgensen med fotografi, film, tekst og lyd skaber nye fortællinger via en blanding af historiske dokumenter, egen fotografisk dokumentation og den personlige eller litterære fortælling. Jørgensen stiller spørgsmål til, hvordan steders betydninger dokumenteres, bevares og forandres igennem arkiver og i litteraturen. Hun peger på arkivet som konstruktion af både kollektiv hukommelse og personlig forankret fortælling.

  Elsebeth Jørgensen arbejder konceptuelt og researchbaseret med arkivers særlige voksende og stedsdokumenterende karakter og fokuserer i sine værker især på sammenstillingen af officiel historisk information, fiktionsfortælling og kunstnerisk dokumentation.

  Cinemagic Tour
  Installationen Cinemagic Tour # III: Selected Documents, 2005-2009 er baseret på Elsebeth Jørgensens research omkring forskellige byers nedlukkede biografer i Tyskland, Finland, Danmark og Skotland. Heriblandt den lokale biograf i Huntly, Aberdeenshire, hvor kunstneren opholdt sig i 2005-2006. Lokalbefolkningen, pressen og den nordskotske kulturarvsstyrelse blev så interesseret i kunstprojektet om den i 20 år lukkede biograf, at flere af byens borgere og historiske institutioner engagerede sig i projektet og kom til at påvirke det mangfoldige indhold i værket. Kunstprojektet fik endvidere stor debatskabende betydning i byen og blev i sig selv en del af den lokalhistoriske fortælling om den lukkede biograf. Nye bearbejdninger af visuel dokumentation, interviews og indsamlet lokalhistorisk arkivmateriale indgår i denne version af Cinemagic Tour.

  Crystal Palace
  Crystal Palace # II: Notes from the Archive, 2009 er udviklet ud fra Elsebeth Jørgensens research i Carlsberg Bryggeriernes private industriarkiv. I værket indgår hendes egen fotodokumentation af væksthuse og botaniske steder på det nedlagte bryggeris matrikel i København i 2009. Installationen undersøger på associativ vis forandring og historieskrivning via ét steds forbindelse til andre steder. Billed- og tekstmateriale kommer fra Carlsbergarkivet og beskriver J.C. Jacobsens vision og opførelse af private væksthuse og Palmehuset i Københavns Botaniske Have. Hans fascination af Crystal Palace, der blev bygget til Verdensudstillingen i London 1851, er tydelig. I montagen indgår desuden Jacobsens rejsebreve, haveanlægsnotater og små tekstdele af forfatteren Dostojevskij. Gennem sammenstilling af egen visuel dokumentation, historisk arkivmateriale og litterær fiktion sætter Elsebeth Jørgensen fokus på historiske data som brudstykker i en sammensat virkelighed og potentiale for nye fortællinger.

  For yderligere information og billedmateriale:
  Direktør Sanne Kofod Olsen: sannekol@samtidskunst.dk, tlf. 46 31 65 70 eller
  kuratorassistent Mette Truberg: mettetrub@samtidskunst.dk, tlf. 46 31 65 70.
  Pressefotos kan downloades fra museets hjemmeside www.samtidskunst.dk/presse

  Udstillingen er støttet af Statens Kunstråd.

  ————

  ARCHIVE: ELSEBETH JØRGENSEN: CINEMAGIC TOUR & CRYSTAL PALACE

  Museum of Contemporary Art,
  Staendertorvet 3A, 4000 Roskilde - Denmark

  Exhibition period: January 16th to March 14th 2010
  Artist talk: March 4th 2010, 7pm
  Opening hours: Tuesday - Friday 11am - 5pm, Saturday - Sunday 12am - 4pm
  www.samtidskunst.dk

  The Archive is the Museum of Contemporary Art’s new exhibition platform, showing exhibitions from various kinds of archives, as well as artists whose artistic work is based on archives. The Archive opens with the exhibition Cinemagic Tour & Crystal Palace by the artist Elsebeth Jørgensen. In the exhibition there will be two installations / spatial montages, in which Jørgensen through photography, film, text and sound will create new narratives by means of a combination of historical documents, own photographic documentation and personal or literary narrative. Jørgensen questions how the meanings of locations are documented, maintained and changed through the archives and in literature. She points to the archive as the construction of both a collective memory and the personal narrative.

  Elsebeth Jørgensen is working conceptually and research-based with the special collecting and documenting character of archives, particularly focusing in her works on the juxtaposition of official historical information, fictional narrative and artistic documentation.

  Cinemagic Tour
  The installation Cinemagic Tour # III: Selected Documents, 2005-2009 is based on Elsebeth Jørgensen’s research around different towns’ shut down cinemas in Germany, Finland, Denmark and Scotland. Among them, the local cinema in Huntly, Aberdeenshire, where the artist lived in 2005-2006. Local people, the press and the Aberdeenshire Heritage became so interested in this art project about their Picture House being closed for 20 years, that several local citizens and historical institutions got engaged in the project and happened to influence the work’s manifold content. The art project, moreover, generated considerable debate in the town and became itself a part of the local historical narrative about the closed cinema. New editing of visual documentation, interviews and collected historical archive material are included in this version of Cinemagic Tour.

  Crystal Palace
  Crystal Palace # II: Notes from the Archive, 2009 has been developed from Elsebeth Jørgensen’s research on the Carlsberg Breweries’ private industrial archives. The work includes her own photo documentation of greenhouses and botanical sites on the abandoned brewery’s ground in Copenhagen 2009. The installation examines in an associative manner change and historiography through a particular location and its connections to other places. Image and text material come from the Carlsberg Archives and describe J.C. Jacobsen’s vision on the construction of private glasshouses and Palm House in the Copenhagen Botanical Garden. His fascination with the Crystal Palace, built for the World Expo in London 1851, is evident. The montage also includes Jacobsen’s travel letters, garden notes and small excerpts of the writer Dostoyevsky. Through the juxtaposition of her own visual documentation, historical papers and literary fiction, Elsebeth Jorgensen brings into focus historical data as fragments of a complex reality and their potential for new narratives.

  For further information and photos:
  Contact: Director Sanne Kofod Olsen: sannekol@samtidskunst.dk, phone +45 46 31 65 70 or
  assistant curator Mette Truberg: mettetrub@samtidskunst.dk, phone +45 46 31 65 70
  Press photos can be downloaded from the museum’s website www.samtidskunst.dk/press

  The exhibition is supported by the Danish Arts Council.