Home
 • Introduction: Elsebeth Jørgensen
 • News
 • CV-DK
 • CV-UK
 • About website
 • Contact
 • Press Release: Solo Show - Overgaden - Institute of Contemporary Art

  pressimage

  ENGLISH VERSION:

  PRESS RELEASE:
  In the period 12.08.05 – 18.09.05

  ”CINEMAGIC TOUR” by ELSEBETH JØRGENSEN

  will be shown at OVERGADEN – INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART

  Address: Overgaden Neden Vandet 17, DK-1414 Copenhagen K. Open: Tuesday – Sunday 13-17

  Elsebeth Jørgensen has produced the exhibition ”Cinemagic Tour” for Overgaden as part of her major project ”Mapping Memory”, which she began in 2003. The new exhibition depicts a number of empty, closed or converted cinemas from Mecklenburg in Germany, Finland and Copenhagen.

  The exhibition consists of four mutually related parts that refer to one another in content and theme. In the first room the visitor meets a series of photographs, all of cinemas that have been closed down. Some cinemas stands as deserted stage sets, others have been totally destroyed. Three monitors in the next room show stills that combine to form a film montage. In one film the camera moves around in an old photograph showing a group of people in a projector room to the tones of a passage of English orchestral music from the 1920s, a typical example of the music that accompanied silent films. In another film the camera pans over three maps showing the locations of the closed cinemas. A third is a montage of stills and text about a fictive film club, whose members have been enthusiastically tracking down closed cinemas since 1967.
  This room is actually the only room in which there is sound, and here the exhibition’s only spoken sentences are played − sentences deriving from the main character in the film Memento, which so to speak link up the entire exhibition: “Just because there are things I don’t remember, it doesn’t make my actions meaningless. The world doesn’t just disappear when you close your eyes – does it?” For these former cinemas delineate a certain social space in the long collective memory of the culture, even if they are forgotten today.

  In the exhibition’s cinema a ten-minute-long film is shown of the architectural plans of various cinemas. Through the severe, sober style of the film, one plan after the other, the work shows the necessary physical and structural planning behind the experiential space that is the cinema. In Overgaden’s actually existing cinema one thus obtains an insight into the cinema space as it is conceived before it is constructed. The last part of the exhibition consists of a slide/video installation, in which slides of a number of converted cinemas are projected together with a long scrolling text that lists the cinemas alphabetically. The slides focus on reminiscences from the cinema space in the space’s new function: a film screen in a fitness centre, pillars in a supermarket and so on.

  In this way the exhibition meets the visitor as a composite made up of fragments from processed research into the traces left by former cinemas, into their physical appearance and into the social space that is dissolved at the same time as the cinematic space is closed. The exhibition’s object is therefore to treat examples of transformations of a particular cultural landscape. The work is based on a sociological documentary material, but in its assembling of this material there are suggestions of fictional narrative sequences relating to the cinema as a physical, social and cultural container of memory.

  The exhibition is supported by The Danish Arts Council.
  Contact: info@overgaden.org / phone: +45 32 57 72 73 / www.overgaden.org

  I perioden 12.08.05 – 18.09.05 vises på OVERGADEN – INSTITUT FOR SAMTIDSKUNST

  DANSK VERSION:

  ”CINEMAGIC TOUR” af ELSEBETH JØRGENSEN

  - Overgaden Neden Vandet 17, DK-1414 København K. Åbningstid: Tirs.- søn. 13 – 17

  Elsebeth Jørgensen har til Overgaden produceret udstillingen ”Cinemagic Tour”, der er en del af hendes overordnede projekt ”Mapping Memory”, som tog sin begyndelse i 2003. I denne udstilling skildres en række tomme, nedlukkede eller omdannede biografrum fra Mecklenburg i Tyskland, Finland og København.

  Udstillingen består af fire indbyrdes relaterede dele, som indholds- og temamæssigt refererer til hinanden. I det forreste rum mødes man af en række fotos - alle af nedlukkede biografer. Nogle biografer står tilbage som mennesketomme kulisser, andre er totalt ødelagte. I udstillingens næste rum er opstillet tre monitorer med stillbillede-film, der tilsammen danner en filmisk montage. I en film manøvreres rundt i et fotografi af ældre dato af en gruppe mennesker i et operatørrum til tonerne af et stykke engelsk orkestermusik fra 1920’erne, et typisk eksempel på den musik der ledsagede stumfilm. I en anden panorerer kameraet hen over 3 landkort, der med røde cirkler viser de nedlagte biografers beliggenhed. En tredje er en montagefilm af stillbilleder og tekst om en fiktiv filmklub, hvis medlemmer der siden 1967 entusiastisk har opsporet nedlukkede biografer.
  Dette rum er i øvrigt det eneste, hvor der forekommer lyd og her udspiller udstillingens eneste talte sætning sig. En sætning stammende fra hovedpersonen i filmen Memento, der sådan set sammenkobler hele udstillingen i sit udsagn: “Just because there are things I don’t remember, it doesn’t make my actions meaningless. The world doesn’t just disappear when you close your eyes – does it?” De forhenværende biografer aftegner nemlig et bestemt socialt rum i kulturens lange kollektive hukommelse, skønt de er glemte i dag.

  I udstillingens biograf vises en 10 minutter lang film med plantegninger af diverse biografer. Via filmens nøgterne, strenge stil, den ene plantegning efter den anden, viser værket den nødvendige fysiske og strukturelle planlægning bag oplevelses-rummet, biografen. I Overgadens reelt eksisterende biograf får man således et indblik i biografrummet, som det er tænkt, før det konstrueres. Sidste del af udstillingen består af en dias/video-installation hvor dias af en række omdannede biografer projiceres sammen med en lang rulletekst, der alfabetisk lister biograferne. I diasene fokuseres på reminiscenser fra biografrummet i rummets nuværende funktion: et filmlærred i et fitness center, søjler i et supermarked, og så videre.

  Udstillingen fremstår således som en sammenstilling af fragmenter af bearbejdet research om forhenværende biografers spor, fysiske udseende og det sociale rum, der nedbrydes på samme tid som det cinematiske rum lukkes. Således behandler udstillingen eksempler på transformationer af et bestemt kulturlandskab. Værket er blevet til ud fra sociologisk dokumentarisk materiale, men i sammenstillingen af dette materiale antydes fiktive fortælleforløb omkring biografen som både fysisk, socialt og kulturelt hukommelsesrum.

  Elsebeth Jørgensen er uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002. Hendes arbejde er præget af en interdisciplinær sammenkobling af forskellige medier, fiktion og fakta, hvormed hun sætter fokus på de såkaldte “mnemo-æstetiske rum”, der f.eks. kan bestå af erindringsstemninger, ophobninger, samlinger og sammenstillinger af materiale. Hendes arbejde kredser således om arkiviske processer, historieproduktion og rumlige hukommelses-konstruktioner.

  Udstillingen er realiseret med støtte fra Kunstrådet, Talentudviklingspuljen for Unge Kunstnere.
  Kontakt: email: info@overgaden.org / tlf: 32 57 72 73 / www.overgaden.org